NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
14:32

Liturgia na dziś

Środa. Dzień Powszedni

PIERWSZE CZYTANIE  (Dn 3, 14-20.91-92.95)

Ocalenie trzech młodzieńców

Czytanie z Księgi proroka Daniela.

Król Nabuchodonozor powiedział: „Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?”

Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: „Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś”.

Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy więcej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca.

Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: „Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?” Oni zaś odpowiedzieli królowi: „Rzeczywiście, królu”. On zaś w odpowiedzi rzekł: „Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; wygląd czwartego przypomina anioła”.

Nabuchodonozor powiedział na to: „Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Dn 3,52.53-54.55-56)

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości, *

chwalebne i wywyższone na wieki.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, *

bardzo chwalebny i sławny na wieki.

Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa, *

bardzo chwalebny i sławny na wieki.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, +

co na Cherubach zasiadasz, *

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *

pełen chwały i sławny na wieki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 3,16)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA  (J 8,31-42)

Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»”

Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”.

W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.

Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”.

Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga”.

Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.

 

Słowo o Słowie

Temat: „Któryż bóg mógłby was wyrwać z mojej ręki…?”

Kiedy zagłębiamy się w lekturę Pisma świętego i próbujemy zrozumieć sens dzisiejszego pierwszego czytania nie sposób pominąć tych słów pełnych pychy, jakie Nabuchodonozor wypowiada pod adresem młodzieńców, którzy gotowi są raczej na śmierć niż na pogańskie bałwochwalstwo. Cóż, wydawać by się mogło, że czasy odległe. Odległe, jak Ojców wiara, gdzie cuda oznaczały cuda, a zaufanie Bogu było jak szczere „bądź wola Twoja”. Dziś zasiedliśmy wygodnie w fotelach, aby w przerwie pomiędzy komedią, horrorem i doniesieniami ze światowych serwisów podejrzeć gdzie odprawia się msza, a gdzie jest teraz różaniec.

Mówiono nam, że zatęsknimy, że dla Polaka to co zakazane, będzie jeszcze bardziej atrakcyjne i teraz nie czas by mówić o wierze. Zatem? Zamiast słów pociechy opartych na Biblii, zamiast modłów z czy nawet bez ludu, zajęliśmy się powtarzaniem rządowych komunikatów, podkreślaniem, że za głupi jesteśmy, aby pytać gdzie leży różnica między tłumem w Biedronce a pięcioma osobami w ogromnym kościele. Nie ważne życie wieczne, ważne aby ślepo wierzyć. Nie, nie Bogu, ale władcom wykreowanym przez naszą własną próżność. Tym, którzy pytają, jak nie my, to kto? Jakiż bóg silniejszy dziś jest od nas?

Cuda – o naiwni, przecież to dawno i nieprawda! Takie bajki dla grzecznych dzieci dla umilenia czasu! Bóg, a może bóg, bo dla wielu nie Najwyższy już teraz jest i pozostanie na pierwszym miejscu ich życia. Modlitwa- jak chcesz, włącz telewizor, odpal sobie Internet, a jak chcesz zajmij się czymkolwiek, ale nie stawiaj trudnych pytań!

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Boże, Boże, mój Boże! Czy to wszystko naprawdę się dzieje? Czy już tylko teatr pozostał z tego, gdzie do tej pory woń kadzidła oznajmiała Ofiarę miłą Bogu? Czas Wielkiego postu, to czas oczekiwania na święto Zmartwychwstania. Ot, takiego faktu, który dla wielu już więcej niż nie znaczy. Zauważą tylko, że nie było „święconki”, że w „ów drugi dzień” nie będzie dyngusa. Pozwól Boże przetrwać ten czas ogromnej próby tym, którzy mimo wszystko dalej chcą wierzyć jak dzieci…

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Co zostało jeszcze  z mojej wiary

ks. Mirosław Matuszny